Editorial Board

 • Consultant:
  Wang Naiyan
  Wang Fangding
  Liu Yuanfang
  An Jigang
  Chen Ziyuan
  Chen Niannian
  Fei Weiyang
  Chai Zhifang
  Fu Yibei
  Fan Mingwu
  Main editor:
  Luo Zhifu
  Deputy Editors:
  Liu Ning
  Du Jin
  Yang Juncheng
  Zhang Huabei
  Lin Guanghui
  Wei Hongyuan
  Standing Editors:
  Wang Rongfu
  Liu Guoping
  Du Xiaoning
  Wu Zhifang
  Zhang Lan
  Zhang Fengshou
  Zhang Zhiyong
  Zhang Jinming
  Luo Shineng
  Peng Jing
  Editor Committee:
  Yu Tao
  Wang Zhongwen
  Wang Xuhui
  Wang Mingfang
  Wang Liming
  Wen Fuping
  Shi Yuanqi
  Lu Jinyin
  Zhong Bohua
  Xiang Xincheng
  Xu Wenqiang
  Xu Shuhe
  Sun Shoujia
  Li Yaming
  Li Qingnuan
  Yang Yushan
  Yang Zhi
  Yang Min
  Yang Minfu
  Xiao Caijin
  Xiao Xuefu
  He Yulin
  Zhang Xiaozhang
  Zhang Hua
  Zhang Huaming
  Zhang Jinsong
  Zhang Xianzhong
  Zhang Guoguang
  Zhang Jianfeng
  Zhang Jingting
  Zhang Chunli
  Zhang Feng
  Zhang Zhiyong
  Zhou Sichun
  Zhou Mingsheng
  Zhao Yonggang
  Hu Sheng
  Hu Shu
  Hu Ji
  Zhong Qiding
  Qin Dajun
  Yuan Hongchao
  Jia Hongmei
  Jia Zhiyun
  Xia Chuanqin
  Yan Taihong
  Guo Gang
  Tang Ganghua
  Tu Shuxin
  Cui Mengchao
  Liang Jixin
  Ge Cailin
  Cheng Yi
  Xie Quanxin
  Chu Taiwei
  Liao Jianmin
  Liao Jiali
  Liao Bin
  Tan Zhaoyi
  (The above is sorted by surname strokes)

  Editorial directorwangguoxia ,

  The editor: lyu yang,xiao lu


 • 2019-10-09 Visited: 16205