11C/ 18F-乙酸盐在CFN-MPS200上的自动合成
程亮;陈尚东;崔夫新;刘丹;何爽;朴永男
Automatic Synthesis of  11C-Acetate and  18F-Acedate on CFN-MPS200 Synthesizer
CHENG Liang;CHEN Shangdong;CUI Fuxin;LIU Dan;HE Shuang;PIAO Yongnan
同位素 . 2020, (2): 110 -116 .  DOI: 10.7538/tws.2018.youxian.088