5-HT 1A 受体拮抗剂 11C-WAY-100635的自动化合成
李会强;甄志飞;张伟峰;廖曙光;李宏利;徐俊玲
Automated Synthesis of 5-HT 1A Receptors Antagonists 11C-WAY-100635
LI Hui-qiang;ZHEN Zhi-fei;ZHANG Wei-feng;LIAO Shu-guang;LI Hong-li;XU Jun-ling
同位素 . 2017, (2): 119 -124 .  DOI: 10.7538/tws.2016.youxian.036