131I标记番泻苷A在正常小鼠体内分布和评价心肌活性研究
王俊虎;蒋翠花;江骁;李玥;孙自平;殷志琦;张健;倪以成
The Research onBiodistribution of 131I-Iodosennoside A in Normal Mice and toEvaluate Myocardial Activity
WANG Jun-hu;JIANG Cui-hua;JIANG Xiao;LI Yue;SUN Zi-ping;YIN Zhi-qi;ZHANG Jian;NI Yi-cheng
同位素 . 2013, (2): 98 -103 .  DOI: 10.7538/tws.2013.26.02.0098